Holy Days 2021

Services

Worship Saturdays 10:20AM

Holy Days 2021

Rosh HaShana 

Tuesday, September 7th @ 10:00 A.m.

Yom Kippur 

Thursday, September 16th @ 10:00 A.M.

Sukkot

Saturday, September 25th @ 10:00 A.M.

Hanukkah

Thursday, December 2nd @ 7:00 P.M.

Saturday, December 4th @ 10:00 A.M.